Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Câu hỏi: Tại địa phương của chúng tôi có một số trường đang dùng TKB 4.0, một số trường khác đang dùng TKB 4.5, khi nâng cấp lên TKB 4.8, các trường này sẽ phải đóng kinh phí như thế nào?
27/03/2006

Trả lời
Việc nâng cấp từ các phiên bản 4.X lên 4.8 được tiến hành theo qui định sau:
- Nâng cấp từ TKB 4.5 lên TKB 4.8, các nhà trường phải nộp một khoản tiền nhỏ là 300.000 đồng.
- Nâng cấp từ TKB 4.0 lên TKB 4.8, các nhà trường phải nộp một khoản tiền nhỏ là 500.000 đồng.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=TKB&file=article&sid=139

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn