Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Câu hỏi: Đề nghị công ty giải thích rõ cho chúng tôi phân biệt được 3 khái niệm sau: Số buổi nghỉ sáng (Free Morning), Số buổi nghỉ chiều (Free Afternoon) và Số buổi nghỉ nửa ngày (Free Half Day)?
28/03/2006

Trả lời:
Số buổi nghỉ sáng (Free Morning) và Số buổi nghỉ chiều (Free Afternoon) là xác định rõ ràng cho từng buổi, còn Số buổi nghỉ nửa ngày (Free Halfday) được tính theo giá trị lớn nhất của một trong hai giá trị trên.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=TKB&file=article&sid=159

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn