Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Câu hỏi: Đề nghị công ty giải thích cho chúng tôi rõ sự khác nhau giữa hai khái niệm Phòng Truyền thống và Phòng Bộ môn.
28/03/2006

Trả lời
Mô hình phòng học truyền thống là mô hình cổ điển của các nhà trường phổ thông của Việt Nam. Trong mô hình này mỗi lớp đầu năm học được gán cứng vào một phòng học cố định, mọi tiết học của lớp này đều xảy ra trong phòng học này. Ta gọi phòng học kiểu này là Phòng Truyền thống. Như vậy phòng truyền thống là phòng học được đặc trưng bởi:
- Gán cứng mỗi phòng cho một lớp học.
- Nơi diễn ra hầu hết các môn học bình thường, do vậy trong phòng không có các dụng cụ thí nghiệm và đồ dùng giảng dạy chuyên biệt.
- Học sinh ngồi tại chỗ, giáo viên di chuyển.
Ngược lại với khái niệm phòng truyền thống là khái niệm Phòng học Bộ môn, đó là những phòng học được xây dựng đặc biệt, đặc thù chỉ cho một vài môn học nào đó. Tại các phòng này, học sinh sẽ di chuyển đến để học, giáo viên ngồi tại chỗ đón học sinh. Như vậy Phòng học Bộ môn được đặc trưng bởi:
- Không gán cứng cho các lớp học.
- Chỉ được phép học một số môn học nhất định.
- Học sinh di chuyển, giáo viên ngồi một chỗ.
Trong mô hình cổ điển, các phòng học truyền thống được bỏ qua trong toàn bộ các phiên bản phần mềm TKB trước 5.0. Các lớp học sẽ mặc định được coi như học trong phòng truyền thống và trong dữ liệu TKB lớp, thông tin phòng học bị bỏ qua.
Phiên bản mới của TKB bắt đầu xét đến khái niệm phòng học và chúng tôi bắt đầu từ phòng học bộ môn. Để kế thừa và tương thích với các phiên bản cũ, chúng tôi tạm thời không đưa vào đối tượng phòng truyền thống cho phiên bản mới này. Do vậy người dùng sẽ thấy rằng TKB 5.5 chỉ cho phép khởi tạo các phòng học bộ môn.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=TKB&file=article&sid=180

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn