Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Câu hỏi: Trong cửa sổ lệnh Phân công lớp học theo phòng bộ môn có một nút checkbox cài đặt học trong phòng truyền thống hoặc học trong một phòng bộ môn. Hãy giải thích rõ ý nghĩa của chức năng này.
28/03/2006

Trả lời
Trong mô hình lý tưởng của nhà trường với phòng bộ môn, mỗi lớp học đều có phòng truyền thống tương ứng. Như vậy hệ thống các lớp học với phòng truyền thống là độc lập và khác biệt với các phòng bộ môn. Như vậy trong mô hình lý tưởng vừa nêu, tất cả các lớp học đều học trong phòng truyền thống như bạn đã mô tả.
Tuy nhiên trên thực tế nếu nhà trường không đủ phòng riêng để làm phòng bộ môn, khi đó bắt buộc phải sử dụng một số phòng truyền thống thành phòng bộ môn. Ví dụ trong hình vẽ dưới đây phòng truyền thống của lớp 9C được trưng dụng làm phòng bộ môn Hóa, khi đó lớp 9C phải đăng ký là học trong phòng bộ môn. Các lớp học như lớp 9C ở mô hình trên gọi là các lớp đặc biệt. Sau khi xác định các lớp đặc biệt và thời khóa biểu đã xếp xong, lệnh RAD sẽ xử lý riêng cho các lớp đặc biệt này. Lệnh RAD có chức năng phân phòng học cụ thể cho các lớp đặc biệt, ví dụ lớp 9C trong hình vẽ trên.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=TKB&file=article&sid=181

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn