Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Câu hỏi: Giả sử một lớp học đặc biệt ở trường tôi có một môn cần có hai giáo viên dạy, tôi sẽ phải xử lý như thế nào?
13/02/2006

Trả lời: Trong trường hợp đó, bạn cần phải tạo ra thêm một “môn phụ” cho môn học này. Ví dụ môn Toán của lớp 12A cần 2 giáo viên dạy. Bạn h•y tạo ra thêm một môn “Toán 2” và gán cho lớp học này với giáo viên thứ hai. Sau khi xếp xong có thể đổi tên môn “Toán 2” thành “Toán”.


URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=TKB&file=article&sid=51

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn