Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Câu hỏi: Tôi đang quan tâm đến 2 giáo viên cùng dạy một lớp. Trên màn hình Main Loop chỉ thể hiện một lớp và một giáo viên. Như vậy sẽ rất khó khăn cho người xếp Thời khóa biểu. Có cách nào khắc
13/02/2006

Trả lời: Trên màn hình Main Loop bạn có thể nhìn được cùng một lúc 2 lớp, 1 giáo viên hoặc 2 giáo viên, 1 lớp. Để thực hiện được việc đó, bạn hã•y sử dụng chức năng xem nhanh TKB lớp hoặc giáo viên bởi các lệnh Xem nhanh lớp (Quick Browse Class) hoặc Xem nhanh Giáo viên (Quick Browse Teacher). Ví dụ trong màn hình Main Loop, nếu thực hiện lệnh Xem nhanh lớp bạn sẽ nhìn thấy được trên màn hình hai TKB lớp và một TKB giáo viên. Còn nếu thực hiện lệnh Xem nhanh Giáo viên, bạn sẽ nhìn thấy được trên màn hình một TKB lớp và hai TKB giáo viên. Để thực hiện lệnh Xem nhanh TKB lớp hoặc giáo viên, trên thanh thực đơn, bạn chọn Khung nhìn, chọn Xem nhanh lớp hoặc Xem nhanh giáo viên.


URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=TKB&file=article&sid=58

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn