Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Câu hỏi: Tôi vẫn đang làm việc với dữ liệu TKB bình thường, nhưng hôm nay khi mở dữ liệu ra thì thấy thông báo lỗi
13/02/2006

Trả lời: Dữ liệu TKB của trường bạn đ•ã bị hỏng. Không thể có cách nào phục hồi lại được. Nếu chương trình của bạn đặt lựa trọn là "BACKUP to *.BAK files" (thực đơn Lệnh chính, lệnh Các lựa chọn) thì trên đĩa của bạn sẽ còn lại tệp dạng *.BAK. H•y đổi tên tệp BAK này về dạng *.TKB và có thể sẽ cứu lại một số dữ liệu đ• mất. Nguyên nhân của hiện tượng trên có thể là do tệp dữ liệu TKB của nhà trường đ㕠bị một người nào đó mở ra bằng một ứng dụng khác (ví dụ NC, Notepad, WinWord, ...) và ghi lại với cấu trúc khác, cũng có thể do sự cố điện ngay tại thời điểm ghi dữ liệu.


URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=TKB&file=article&sid=63

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn