Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Câu hỏi: Khi nhập môn học mới tôi thấy có một thông số cần nhập là
15/02/2006

Trả lời:
Giá trị "Số phòng học môn" chỉ ra số lượng các tiết cực đại cho phép của môn học này tại một thời điểm của Thời khóa biểu. Giá trị mặc định là 300 chỉ ra rằng không hạn chế số lượng tiết học môn này tại một thời điểm. Hạn chế này của Thời khóa biểu áp dụng trong trường hợp môn học này được dạy trong các phòng học riêng mà số phòng học chỉ hữu hạn hoặc trong trường hợp nhà trường hạn chế số giáo viên của một bộ môn dạy để làm tăng số giáo viên dự trữ cho các bộ môn chuyên môn trong nhà trường.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=TKB&file=article&sid=72

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn