School@net

Bảng giá phần mềm
Educations Software
Thời khóa biểu
Trang thông tin TKB

Bài toán xếp lịch, thời khóa biểu từ lâu đã là một bài toán cổ điển với độ phức tạp cao. Việc đưa phần mềm Hỗ trợ xếp thời khoá biểu vào các nhà trường là hết sức cần thiết. Sử dụng phần mềm sẽ giúp các nhà trường tiết kiệm hơn 90% thời gian dành cho việc sắp xếp thời khoá biểu.

Giới thiệu


School Viewer
Trang thông tin School Viewer

Mô hình quản lý HỌC & DẠY trong nhà trường

School Viewer là phần mềm Quản lý Học tập trong nhà trường phổ thông được thiết kế một cách độc đáo và khác biệt so với tất cả các phần mềm hiện có trên thị trường.

Giới thiệu


TKBU
Trang thông tin Phần mềm Hỗ trợ xếp Thời khoá biểu cho các trường Đại học, Cao Đẳng và Trung học chuyên nghiệp

Phần mềm Hỗ trợ xếp Thời khoá biểu cho các trường Đại học, Cao Đẳng và Trung học chuyên nghiệp

Toàn bộ các công việc Quản lý Đào tạo nhà trường bao gồm Chương trình đào tạo, Tuyển sinh, Quản lý Sinh viên, ... đều tập trung tại Phòng Đào Tạo nhà trường. Đây là một công việc khổng lồ và chắc chắn sẽ rất cần sự trợ giúp của máy tính và phần mềm.

Giới thiệu


School Primary Viewer
Trang thông tin School Primary Viewer

Phần mềm Quản lý Học tập Nhà trường Tiểu học được thiết kế đơn giản, thuận tiện sử dụng trong điều kiện các nhà trường Tiểu học của Việt Nam.

Quản lý toàn bộ quá trình học tập của mỗi học sinh cấp Tiểu học từ khi nhập trường cho đến khi ra trường.

Giới thiệu

 

Nhập & Xử lý dữ liệu trong STV
2.1.Cập nhật thông tin lớp học.

1. Chọn mục Dữ liệu/ Cập nhật thông tin lớp học:

2. Cửa sổ màn hình xuất hiện:

• Thông tin lớp hiện hành:

- Ca học: (Sáng, chiều, cả ngày).

- Giáo viên chủ nhiệm: (Chọn từ danh sách).

- Khối lớp: Nhấn vào nút Khối lớp để sửa lại khối lớp cho lớp đang chọn. Màn hình chọn khối lớp xuất hiện:

Chọn: Khối lớp hệ thống hoặc khối lớp tự định nghĩa.

Nhấn vào để chọn khối (hoặc để bỏ chọn), sau đó nhấn nút Chấp nhận để thực hiện.

- Số lượng học sinh: Có thể nhập vào từ bàn phím (hoặc nhấn nút Tự động tính toán SLHS chương trình sẽ tự động tính toán từ CSDL hiện có).

• Nhấn các nút để thay đổi số thứ tự lớp.

• Sau đó nhấn nút Chấp nhận để ghi lại.

Có thể cập nhật những thay đổi danh sách lớp từ SVR năm học hiện thời khi nhấn nút Cập nhật Danh sách lớp năm học SVR .

Về đầu trang

2.2.Cập nhật thông tin giáo viên.

1. Chọn mục Dữ liệu/ Cập nhật thông tin giáo viên:

Cũng có thể nhấn nút trên thanh công cụ để thực hiện lệnh.

2. Cửa sổ màn hình xuất hiện:

- Có thể sửa đổi một số thông tin: Thông tin gốc, thông tin chi tiết, trạng thái năm học, chức vụ giáo viên, trình độ/ đánh giá.

- Sau đó nhấn nút Cập nhật để ghi lại.

- Cũng có thể cập nhật những thay đổi danh sách giáo viên từ SVR năm học hiện thời khi nhấn nút Tự động cập nhật thông tin từ School Viewer .

Về đầu trang

2.3. Cập nhật thông tin môn học.

1. Chọn mục Dữ liệu/ Cập nhật thông tin môn học:

2. Cửa sổ màn hình xuất hiện:

Nhấn các nút để thay đổi số thứ tự môn học.

Về đầu trang

2.4.Phân công môn - lớp.

1. Chọn mục Dữ liệu/ Phân công môn - lớp:

2. Cửa sổ màn hình xuất hiện:

• Cập nhật hệ đào tạo cho lớp bằng cách chọn từ danh sách:

• Sau đó nhấn nút Cập nhật để ghi lại.

• Nếu muốn nhập hệ đào tạo cho các lớp giống hệ đào tạo của lớp vừa nhập trước hãy nhấn nút Đúng cho các lớp ... thấy xuất hiện màn hình:

Nhấn vào để chọn lớp (hoặc để bỏ chọn), sau đó nhấn nút Đồng ý để thực hiện.

Về đầu trang

2.5. Phân công giáo viên chủ nhiệm.

1. Chọn mục Dữ liệu/ Phân công giáo viên chủ nhiệm:

2. Cửa sổ màn hình xuất hiện:

• Khi nhấn vào một dòng trên cột Giáo viên chủ nhiệm sẽ thấy:

• Chọn giáo viên từ danh sách thả xuống và nhấn nút Cập nhật để ghi lại.

Về đầu trang

2.6. Nhập bảng phân công giảng dạy.

1. Chọn mục Dữ liệu/ Nhập bảng phân công giảng dạy:

Cũng có thể nhấn nút trên thanh công cụ để thực hiện lệnh.

2. Cửa sổ màn hình xuất hiện:

• Chọn học kỳ hiện tại.

• Nhấn vào các nút chuyển sang giáo viên khác. Cũng có thể thực hiện bằng cách nhấn vào và chọn giáo viên tương ứng.

• Nhấn vào một dòng trên cột sẽ thấy hãy chọn lớp, tiếp theo nhấn nút Đồng ý để ghi lại.

• Nhấn vào để huỷ phân công giảng dạy.

• Sau đó nhấn vào nút Cập nhật để ghi lại.

• Muốn in bảng phân công giảng dạy nhấn nút In PCGD .

Về đầu trang

2.7. Danh sách chức vụ.

Nhập danh sách các chức vụ có trong nhà trường.

1. Chọn mục Dữ liệu /Dữ liệu tham chiếu / Danh sách chức vụ:

2. Cửa sổ màn hình xuất hiện:

- Tên chức vụ: Tên chức vụ trong nhà trường.

- Hệ số chức vụ:

- Số tiết quy đổi: Quy đổi ra số tiết dạy khi giáo viên giữ thêm chức vụ khác ngoài việc giảng dạy.

• Muốn thêm mới một chức vụ nhấn nút Thêm mới (hay nhấn tổ hợp Alt+T) , muốn xoá một chức vụ nhấn nút Xóa (hay nhấn tổ hợp Alt + X), muốn sửa một chức vụ cần chọn dòng đó và sửa trên:

• Sau đó nhấn nút Cập nhật (hay tổ hợp phím Alt + C) để ghi lại.

Về đầu trang

2.8. Danh sách kết chuyển lớp cuối năm.

1. Chọn mục Dữ liệu/ Dữ liệu tham chiếu/ Danh sách kết chuyển lớp cuối năm:

2. Cửa sổ màn hình xuất hiện:

Cập nhật thay đổi trực tiếp trên lưới và nhấn nút Cập nhật để ghi lại.

Về đầu trang

2.9. Danh sách nhóm giáo viên.

1. Chọn mục Dữ liệu/ Danh sách nhóm giáo viên:

2. Cửa sổ màn hình xuất hiện:

Muốn sửa một nhóm giáo viên làm như sau:

• Hãy chọn một nhóm từ danh sách.• Hãy chọn một nhóm từ danh sách.

• Nhấn nút Sửa để sửa và nhấn nút Cập nhật để ghi lại.

Về đầu trang

2.10. Phân công nhóm giáo viên.

1. Chọn mục Dữ liệu/ Phân công nhóm giáo viên:

2. Cửa sổ màn hình xuất hiện:

Chọn nhóm từ , sau đó chọn một giáo viên (nếu chọn nhiều giáo viên liền nhau: nhấn chuột trái vào giáo viên đầu tiên và kéo xuống giáo viên cuối cùng) sử dụng các nút để thêm bớt giáo viên cho nhóm. Nhấn nút Chấp nhận (hay nhấn tổ hợp phím Alt + C) để ghi lại.

Về đầu trang

2.11. Danh sách khối và nhóm lớp.

1. Chọn mục Dữ liệu/ Danh sách khối và nhóm lớp:

2. Cửa sổ màn hình xuất hiện:

• Có thể sửa đổi và cập nhật một số thông tin cho khối lớp.

Về đầu trang

2.12. Phân công khối lớp.

1. Chọn mục Dữ liệu/ Phân công khối lớp:

2. Cửa sổ màn hình xuất hiện:

Việc phân khối lớp làm tương tự như phân nhóm giáo viên.

Trang trước | Về đầu trang | Tiếp theo

 
Công ty Công Nghệ Tin Học Nhà Trường

Trụ sở chính
Văn phòng TP.HCM
Phòng 1407 Nhà 17T2 Trung Hoà Nhân Chính
Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại:(04) 2511017 - Fax: (04) 2511081
Email: school.net@hn.vnn.vn
270A Nguyễn Đình Chiểu - P.6 - Q.3 -TP.HCM
Điện thoại:(08) 9302154 - Fax: 08.9304155
Mobile: 0903275827
Email: schoolnet@hcm.vnn.vn