Hotline: 024.62511017

024.62511081

  Trang chủ   Sản phẩm   Phần mềm Dành cho nhà trường   Phần mềm Hỗ trợ học tập   Kho phần mềm   Liên hệ   Đăng nhập | Đăng ký
Trang chủ / Phần mềm iQB: ngân hàng câu hỏi / Các thao tác cơ bản với iQB


Video hướng dẫn Nhập, điều chỉnh Mẫu đề kiểm tra. Nhập mẫu đề kiểm tra theo cả 2 loại: Theo Sơ đồ Test và theo Tỷ lệ % kiến thức trong phần mềm iQB


Mô tả:

Mẫu đề kiểm tra là một đối tượng rất quan trọng trong phần mềm iQB 3.0. Mẫu đề kiểm tra sẽ giúp giáo viên tạo rất nhanh các đề kiểm tra.

Công việc nhập, điều chỉnh mẫu đề kiểm tra được thực hiện bởi lệnh:

Dữ liệu / Mẫu đề kiểm tra.

Mẫu đề kiểm tra được phép nhập trong các phần mềm iQB Leo 3.0

Trong phần mềm iQB 3.0, mẫu đề kiểm tra được nhập theo 2 kiểu: Theo tỷ lệ phạm vi kiến thức và theo Sơ đồ Test. Các khái niệm này hoàn toàn tương tự như đối với đề kiểm tra.

Trên thực tế việc nhập mẫu đề kiểm tra rất giống và tương tự như việc tạo đề kiểm tra.

Các bước thực hiện:

Bước 1: Thực hiện lệnh: Dữ liệu -->Mẫu đề kiểm tra --> Nhập mẫu đề kiểm tra.

Cửa sổ thông tin nhập, điều chỉnh Mẫu đề kiểm tra có dạng sau xuất hiện.

Cửa sổ bên trái là DS các mẫu đề kiểm tra được thể hiện theo các nhóm, bên phải là màn hình cho phép nhập và điều chỉnh thông tin các mẫu đề kiểm tra.

Chú ý phân biệt 2 loại mẫu đề kiểm tratheo Tỉ lệ phạm vi kiến thức và MDKT theo Sơ đồ Test. Trong cửa sổ bên trái, các MDKT này được thể hiện với các kiểu chữ khác nhau.

Bước 2: Chuẩn bị khởi tạo mới hoặc điều chỉnh thông tin MDKT.

Để tạo một MDKT mới hãy chọn một nhóm MDKT muốn tạo MDKT và nhấn nút lệnh Tạo mới.

Muốn thay đổi, điều chỉnh thông tin của một MDKT đã có hãy kích chọn MDKT này trong danh sách, thông tin của mẫu đề kiểm tra này sẽ xuất hiện trong khung cửa sổ bên phải.

Ta sẽ thấy xuất hiện một khung thông tin bên phải dùng để nhập thông tin chi tiết cho MDKT này. Khung thông tin này có 3 TAB chính là: Thông tin chung, Nội dung, Thang điểmCác lựa chọn khác. Sau khi nhập các thông tin này, nhấn nút Cập nhật để ghi dữ liệu và nút Thoát để kết thúc nhập MDKT này.

Tùy thuộc vào việc chọn kiểu tạo Mẫu đề kiểm tra là theo Tỉ lệ phạm vi kiến thức hay Sơ đồ Test mà khung thông tin Nội dung sẽ có khuôn dạng tương ứng.

(1) Nhập nội dung theo Tỉ lệ phạm vi kiến thức

Các thông tin Nội dung của MDKT bao gồm:

- Kiểu đề kiểm tra (là Tự luận hoàn toàn, trắc nghiệm hoàn toàn hay xem kẽ giữa tự luận và trắc nghiệm).

- Các thông tin cụ thể về số lượng câu hỏi, trong đó bao nhiêu phần là lý thuyết, bài tập, bao nhiêu câu là tự luận và trắc nghiệm.

- Mức độ khó dễ của MDKT. Về cách xử lý các thông số này của MDKT xem phần khởi tạo TEST để hiểu hơn cách xử lý của phần mềm.

- Thông tin về kỹ năng kiểm tra và phạm vi kiến thức của MDKT.

- Phạm vi kiến thức của MDKT được hiểu theo mô hình Tỷ lệ các chủ đề kiến thức có trong đề kiểm tra. Theo mô hình này các MDKT được gọi là mẫu đề theo Tỷ lệ kiến thức. Khi nháy nút Phạm vi kiến thức trong màn hình trên, cửa sổ Ma trận kiến thức dùng để nhập tỷ lệ kiến thức cho MDKT có dạng sau xuất hiện:

Mục đích của màn hình trên là gán các tỷ lệ kiến thức của các chủ đề kiến thức cho MDKT hiện thời. Mỗi MDKT sẽ tương ứng với một dãy kiến thức + tỷ lệ như sau:

Chủ đề KT 1, P1%

Chủ đề KT 2, P2%

........

Chủ đề KT k, Pk%

Với P1 + P2 + .... + Pk = 100

Để thực hiện được việc gán trên ta làm như sau:

Nháy đúp chuột tại ô chứa chủ đề muốn gán. Xuất hiện hộp hội thoại nhỏ. Chọn tỷ lệ phần trăm trong một danh sách bên cạnh, nhấn nút Đồng ý để chọn tỷ lệ này. Sau thao tác này, chủ đề này sẽ xuất hiện với giá trị số bên cạnh là tỉ lệ phần trăm trong MDKT. Nếu chủ đề kiến thức lõi sẽ được thể hiện màu đỏ trong bảng Ma trận kiến thức.

Sau khi đã nhập xong các chủ đề kiến thức, nhấn nút Tự động điều chỉnh tỷ lệ để phần mềm tự động điều chỉnh các tỷ lệ sao cho tổng số bằng đúng 100%.

(2) Nhập nội dung theo Sơ đồ Test

Trường hợp MDKT được chọn là theo Sơ đồ Test, khung thông tin Nội dung chỉ được phép nhập Kỹ năng kiểm tra, Mức độ khó dễ và cho phép nhập trực tiếp Sơ đồ Test. Các thông tin khác bị mờ đi do toàn bộ các thông tin này sẽ được xác định tường minh từ Sơ đồ Test.

Mô tả màn hình nhập Sơ đồ Test cho MDKT.

Dưới đây là khung cửa sổ nhập, điều chỉnh Sơ đồ Test của một đề kiểm tra.

Khung thông tin chính của Sơ đồ Test là một Bảng các mẫu thông tin câu hỏi sẽ được sinh tự động trong đề kiểm tra. Mỗi dòng của bảng bao gồm 5 thông tin: Kiểu (trắc nghiệm / tự luận), Phân loại (ngắn / dài), Hình thức (lý thuyết / bài tập), Mức độ (dễ / trung bình / khó) và Phạm vi kiến thức (lõi hay tiêu đề) tương ứng của câu hỏi. Khi sinh tự động đề kiểm tra, tương ứng với mỗi dòng, phần mềm sẽ chọn ngẫu nhiên từ CSDL ngân hàng một câu hỏi tương ứng, ghép chúng lại với nhau theo đúng thứ tự để tạo thành đề kiểm tra.

Các thao tác chính trên màn hình nhập Sơ đồ Test như sau:

- Nhấn nút Tạo mới để bổ sung thêm 01 dòng của Sơ đồ Test. Khi một dòng mới bổ sung, cột kiến thức chưa được gán sẽ rỗng. Có thể tạo mới nhiều câu hỏi trước khi gán phạm vi kiến thức cho chúng.

- Muốn gán phạm vi kiến thức cho một câu hỏi (một dòng) có thể thực hiện một trong 2 cách sau.

Cách 1: nháy đúp chuột lên dòng muốn gán, xuất hiện cửa sổ cho phép chọn kiến thức. Chú ý là có thể nhập kiến thức lõi hoặc kiến thức tiêu đề.

Cách 2: nháy chuột chọn dòng hiện thời. Các thông tin phân loại của câu hỏi này sẽ hiện tại khung bên phải. Nhấn nút Phạm vi kiến thức bên phải và nhập chủ đề kiến thức (lõi hoặc tiêu đề).

- Muốn thay đổi thông tin phân loại của một câu hỏi thực hiện: nháy chuột chọn dòng cần thay đổi, nhập thông tin thay đổi tại khung bên phải và nhấn nút Cập nhật.

- Muốn xóa một câu hỏi hãy chọn dòng tương ứng và nhấn nút Xóa.

- Muốn nhập nhanh Sơ đồ Test nhấn nút Nhập nhanh sơ đồ Test.

Nhập nhanh sơ đồ Test là chức năng đặc biệt cho phép người dùng nhập sơ đồ Test nhanh và thuận tiện theo từng chủ đề kiến thức. Màn hình nhập nhanh sơ đồ Test có dạng sau:

Trong cửa sổ nhập nhanh sơ đồ Test, thông tin của toàn bộ sơ đồ Test sẽ được nhóm theo từng chủ đề kiến thức. Muốn bổ sung thêm kiến thức nhấn nút Bổ sung và chọn chủ đề kiến thức mới. Nhấn nút Kết thúc để đóng và cập nhật lại các thay đổi. Nút Chi tiếtdùng để điều chỉnh thông tin theo chủ đề hiện thời. Cửa sổ nhập, sửa chi tiết có dạng sau:

Sau khi nhập nhấn nút Đồng ý để cập nhật dữ liệu.


Video hướng dẫn Nhập, điều chỉnh Mẫu đề kiểm tra. Nhập mẫu đề kiểm tra theo cả 2 loại: Theo Sơ đồ Test và theo Tỷ lệ % kiến thức trong phần mềm iQB
[22/11/2013]
[2312 lượt xem]
Phần mềm iQB. Thao tác 3. Nhập sửa kỹ năng câu hỏi
[19/02/2014]
[2258 lượt xem]
Phần mềm iQB. Thao tác 2. Tạo nhanh mẫu Ma trận kiến thức trong khi khởi tạo Ngân hàng câu hỏi
[18/02/2014]
[2210 lượt xem]
Video hướng dẫn Ghép, chuyển nhập câu hỏi từ một CSDL khác vào CSDL đang mở hiện thời trong phần mềm iQB
[22/11/2013]
[2210 lượt xem]
Video hướng dẫn Tách đề kiểm tra: Từ một tệp đề, tách thành hai đề nhỏ hơn trong iQB 4.0
[21/11/2013]
[2119 lượt xem]
Phần mềm iQB.Thao tác 1. Làm việc với CSDL. Lệnh Khởi tạo CSDL Ngân hàng câu hỏi mới
[18/02/2014]
[2103 lượt xem]
Phần mềm iQB. Thao tác 4. Xem và Nhập Ma trận kiến thức của Ngân hàng câu hỏi
[19/02/2014]
[2077 lượt xem]
Video hướng dẫn Chấm bài kiểm tra trắc nghiệm theo bài làm bằng tay của học sinh trong iQB 4.0
[22/11/2013]
[2056 lượt xem]
Video hướng dẫn Chuyển câu hỏi tạm thời sang danh sách câu hỏi chính thức trong iQB 4.0
[22/11/2013]
[2020 lượt xem]
Video hướng dẫn Nhập câu hỏi vào danh sách các câu hỏi tạm thời trong iQB 4.0
[22/11/2013]
[1968 lượt xem]

 
CÔNG TY CÔNG NGHỆ TIN HỌC NHÀ TRƯỜNG
 
Phòng 804 - Nhà 17T1 - Khu Trung Hoà Nhân Chính - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Phone: 024.62511017 - 024.62511081
Email: kinhdoanh@schoolnet.vn


Bản quyền thông tin trên trang điện tử này thuộc về công ty School@net
Ghi rõ nguồn www.vnschool.net khi bạn phát hành lại thông tin từ website này
Site xây dựng trên cơ sở hệ thống NukeViet - phát triển từ PHP-Nuke, lưu hành theo giấy phép của GNU/GPL.